ข่าวประกาศ

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
8 มี.ค. 2564 13:49:37   เข้าชม   1

มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ
8 มี.ค. 2564 13:32:51   เข้าชม   1

ประกาศ อบต.หนองแดง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น
4 มี.ค. 2564 11:45:34   เข้าชม   4

ประกาศ อบต.หนองแดง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ฯ
4 มี.ค. 2564 11:42:49   เข้าชม   3

ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
4 มี.ค. 2564 10:13:17   เข้าชม   4

ประกาศ อบต.หนองแดง เรื่่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1
4 มี.ค. 2564 09:25:14   เข้าชม   3

ประกาศแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 มี.ค. 2564 13:35:42   เข้าชม   4

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564
3 มี.ค. 2564 13:34:05   เข้าชม   6

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
3 มี.ค. 2564 13:31:46   เข้าชม   3

โครงการลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 งบประมาณ 133,000 บาท
1 มี.ค. 2564 14:25:33   เข้าชม   2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 164,000 บาท
1 มี.ค. 2564 14:23:13   เข้าชม   3

ประกาศสภา อบต.หนองแดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำ 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
22 ก.พ. 2564 15:27:54   เข้าชม   7
 ภาพกิจกรรม ลิงค์หน่วยงานราชการ