ข่าวประกาศ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 งบประมาณ 154,000 บาท
15 มิ.ย. 2565 10:27:18   เข้าชม   24

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 จากศาลาประชาคม - บ้านนายสง่า สีแพน งบประมาณ 114,000 บาท
25 พ.ค. 2565 15:10:57   เข้าชม   33

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 และบ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 43,300 บาท
25 พ.ค. 2565 15:08:49   เข้าชม   139

โครงการซ่อมแซมอาคาร ห้องประชุมและห้องน้ำ งบประมาณ 130,000 บาท
3 พ.ค. 2565 14:41:41   เข้าชม   68

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาด่าน หมู่ที่ 2 ถนนสายบ้านนางอริสา สีเสน - ข้างโรงเรียนบ้านหนองแดง งบประมาณ 129,000 บาท
25 มี.ค. 2565 10:15:07   เข้าชม   53

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 สายรอบบ้านโนนสะอาด งบประมาณ 115,000 บาท
25 มี.ค. 2565 10:09:01   เข้าชม   63

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ถนนสายสี่แยกนางพูนศรี พิเมย ถึงบ้านนายถาวร ภะวะภินิจ งบประมาณ 129,500 บาท
25 มี.ค. 2565 10:04:25   เข้าชม   55

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1,บ้านนาด่าน หมู่ที่ 2,บ้านวังหินหมู่ที่ 6 งบประมาณ 73,100 บาท
25 มี.ค. 2565 09:49:19   เข้าชม   56

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ,บ้านโนนสะอาด หมุ่ที่ 5 งบประมาณ 37,600 บาท
25 มี.ค. 2565 09:45:43   เข้าชม   53

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 ถนนสายบ้านหนองแต้ งบประมาณ 38,300 บาท
25 มี.ค. 2565 09:43:21   เข้าชม   39

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าบริเวณห้องน้ำพร้อมหลังคาเดินทางเท้า อบต.หนองแดง งบประมาณ 53,000 บาท
8 มี.ค. 2565 14:29:14   เข้าชม   49

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายปัญญาถึงบ้านนายสุรินทร์ งบประมาณ 172,500 บาท
10 ก.พ. 2565 10:49:21   เข้าชม   54
 ภาพกิจกรรม
14 มิ.ย. 2565 10:15:54  เข้าชม   18
27 เม.ย. 2565 14:08:55  เข้าชม   42
24 มี.ค. 2565 09:36:46  เข้าชม   61
18 ก.พ. 2565 10:04:29  เข้าชม   88 ลิงค์หน่วยงานราชการ