ผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการประจำ)


นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
ปลัด อบต.หนองแดง ระดับกลาง โทร 062-6465995

นายวิทยา นนทะคำจันทร์
รองปลัด อบต.หนองแดง ระดับต้น โทร 082-6562553