สภา อบต.


นายจำเนียร ประทุมมาตร์
ประธานสภา อบต.หนองแดง

นางสาวอรัญญา บุเกตุ
รองประธานสภา อบต.หนองแดง

นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
เลขานุการสภา อบต.หนองแดง

นางละออง ยศคำลือ
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 1

นายสัมฤทธิ์ หลงสิม
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 2

นายทองอินทร์ คำนาโฮม
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 3

นายประมุข แก้วพิกุล
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 5

นายวีระยุทธ ขันตี
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 6

นางไพรรัตน ตีสอน
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 7

นางสาวปนิดา ประผาลา
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 8

นายประวิน สีสว่าง
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 10