สภา อบต.


นายสุรพล วงศ์สง่า
ประธานสภา อบต.หนองแดง

นายสมัคร แทนค้ำ
รองประธานสภา อบต.หนองแดง

นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
เลขานุการสภา อบต.หนองแดง

นายจรรยา พิเมย
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 1

นายอนุรักษ์ ด้วงแหวะ
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 1

นายสัมฤทธิ์ หลงสิม
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 2

นางรัชฏาพร ทวีทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 2

นายไชยญา หลักจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 3

ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 3

ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 4

นายสุบรรณ วงษ์ราช
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 5

ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 5

นายวิทูลย์ ปะทิยานัง
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 6

นายสมยศ หารพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 6

นางไพรรัตน ตีสอน
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 7

นายชืน แทนนา
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 7

นางพิสสมัย สานิพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 8

นางสุมณ เอี่ยมศรี
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 8

นายบุญมาบ แทนคอน
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 9

นายสำรี กันหาบาง
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 9

นางสาวนิยม ทศไกร
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง หมู่ที่ 10