กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางบัณฑิต คำยา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายภิญญู ศรีจินดา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายมานะ แทนดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางจุรีรัตน์ แทนสา
ครู (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)

นางอรนุช แทนสอ
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)

นางสาวบังอร แทนสา
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)

นางมยุรี หลักจันทร์
ครูชำนาญการ (ศูนย์ฯวัดเก่าใหญ่)

นางเกษร นาชัยสินธุ์
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดเก่าใหญ่)

นายสมคิด ไชยหาร
ครู (ศูนย์ฯวัดใหม่ชัยมงคล)

นางอารีย์ กรังสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดใหม่ชัยมงคล)

นางลำใย พลยะเรศ
ครู (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)

นางบุญเลิศ ขันภักดี
ครู (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)

นางคำมุน เจริญสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)