กองสวัสดิการสังคม


นางสาวปิยนุช บุญทะระ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภา เทพคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน