กองสวัสดิการสังคม


นายชรินทร์ อาระหัง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวปิยนุช บุญทะระ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภา เทพคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน