กองสวัสดิการสังคม


นางนุกุล ผะแดนนอก
รองปลัด อบต.รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวปิยนุช บุญทะระ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภา เทพคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน