กองช่าง


นายณัฐวุฒิ บุญมาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง.-ชง

นายวิวัฒน์ แทนสอ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายรัตนะพงษ์ ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวนริศรา ขันภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ