กองช่าง


นายณัฐวุฒิ บุญมาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น โทร 081-7491240

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง.-ชง

นายวิวัฒน์ แทนสอ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โทร 064-0090949

นายรัตนะพงษ์ ไมตรีแพน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร 089-5607183

นางสาวนริศรา ขันภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ