หัวหน้าส่วนราชการ


นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
ปลัด อบต.หนองแดง ระดับกลาง

นายวิทยา นนทะคำจันทร์
รองปลัด อบต.หนองแดง ระดับต้น

พ.จ.อ.เมธี เหล่าศรี
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

นางบัณฑิต คำยา
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

นายณัฐวุฒิ บุญมาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น