ระบบข่าวประกาศ     อบต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  


เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลหนองแดง
รายละเอียด
โครงการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแดงดำเนินการมีทั้งสิ้น ๑๔ โครงการดังนี้ ๑ โครงการบริหารจัดการกองทุน ๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓ โครงการประกวดหมู่บ้านดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกดีเด่นระดับตำบล ๔ โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ๕ โครงการขยายเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ ๖ โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีพอเพียง ๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกพิเศษ รพ.สต.หนองแดง ๘ โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม ประจำครอบครัวพึ่งได้ ๙ โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ๑๐ โครงการผู้สูงวัยใสใจสุขภาพ ๑๑ โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๑๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๑๓ โครงการกิน กอด เล่น เล่า เฝ้าระวัง ๑๔ โครงการเฝ้าระวังส่งเสริม iQ EQ
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2560   เวลา 12:54:20
ผู้ประกาศ
อบต. หนองแดง*