กิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี 
ปลูกป่าถว่ายองค์ราชา องค์ราชินี