เกิดอุกภัยจากพายุโพดุล ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแดง เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา