23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแดง วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ อำเภอนาเชือก