ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1