การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ไปบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง