ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และญัตติการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ