ประชุมผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประจำเดือนมกราคม 2564 
วัน 20 มกราคม 2564 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายและติดตามงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง