โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ 
ดำเนินการควบคุมกรณีเกิดโรค ปาก มือ เท้า เปรื่อย