นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยนายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัด อบต.หนองแดง ให้การต้อนรับนายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยนายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัด อบต.หนองแดง และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่เดินทางมาเยี่ยมในพื้นที่ตำบลหนองแดง และติดตามงานก่อสร้างของ อบจ. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดผิวทางยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านหนองแดง ไป หลุบเปลือย (ช่วงบ้านหนองแดง - บ้านวังหิน ตำบลหนองแดง ) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 9,110,846 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ