โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคลัมปี สกิน ประจำปี 2564 
นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การรบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วย เชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกตรวจพื้นที่เพื่อติดตามโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก(พ่นหมอกควัน) และโรคลัมปี สกิน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแดงทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2564