องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ออกบริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 24 พฤษาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564