สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วยโควิด-19 
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยรองนายก อบต., ปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ ได้เปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วยโควิด-19 ณ โครงการส่งเสริมศูนย์ปาชีพบ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม