ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนบลหนองแดง ได้ประชุมสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่ 1ขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ