ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 
วันที่ 20 กันยายน 2564 นายอำเภอนาเชือก ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) พร้อมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกก่อนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง