การรับสมัครเลือกต้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครนาย อบต.หนองแดง จำนวน 5 ราย และสมาชิกสภา อบต.หนองแดง จำนวน 23 ราย