ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. (ส.ถ.ผ.ถ.4/4)และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.(ส.ถ.ผ.ถ.4/5)