ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก 
วันที่ 4 มกราคม 2565 นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาเชือก ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา ฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา ฯ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566