ประชุมประจำเดือน เม.ย.65 
วันที่ 27 เมษายน 2565 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายและติดตามงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง