โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย 1 อปท. 1 ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2562 
ร่วมกันทำความสะอาดถนนหลักสายหน้าที่ทำการ อบต.หนองแดง