การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตุการณ์ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดมหาสารคาม ในการติดตาม สังเกตุการณ์ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (พื้นที่อำเภอนาเชือก) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ ม.9 ไปสวนอาหารนารินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 เมตร งบประมาณ 6,475,900 บาท โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือกเข้ารับการตรวจสอบ ในครั้งนี้ด้ว้ย