โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง