โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า บุหรี่และสุรา ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป และในพระภิกษุสงฆ์ ประจำปี 2566