โครงการอบรมให้ความรู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2566