ข่าวประกาศ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
27 เม.ย. 2566 14:32:02   เข้าชม   74

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2566
3 มี.ค. 2566 10:50:55   เข้าชม   80

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
27 เม.ย. 2566 12:03:42   เข้าชม   61

การประเมินจริยธรรม อบต.หนองแดง
27 เม.ย. 2566 10:38:20   เข้าชม   93

การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.หนองแดง
27 เม.ย. 2566 10:17:02   เข้าชม   58

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
26 เม.ย. 2566 14:55:32   เข้าชม   42

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:54:01   เข้าชม   44

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:45:53   เข้าชม   41

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:44:13   เข้าชม   61

รายงานผลสำรวจความพึ่งพอใจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
26 เม.ย. 2566 13:14:18   เข้าชม   64

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 ต.ค. 2565 10:48:57   เข้าชม   45

รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
3 เม.ย. 2566 10:30:55   เข้าชม   64

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
25 เม.ย. 2566 15:46:29   เข้าชม   53

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
25 เม.ย. 2566 13:59:53   เข้าชม   29

การพัฒนาบุคลากร
25 เม.ย. 2566 13:52:32   เข้าชม   53

กรรบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
25 เม.ย. 2566 13:50:52   เข้าชม   47

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
25 เม.ย. 2566 13:43:17   เข้าชม   66

การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
25 เม.ย. 2566 13:41:16   เข้าชม   44

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 เม.ย. 2566 13:31:28   เข้าชม   40

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
25 เม.ย. 2566 11:33:59   เข้าชม   54

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 เม.ย. 2566 09:48:46   เข้าชม   54

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
24 เม.ย. 2566 09:47:21   เข้าชม   44

รายงานผลตามแนวทางการขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
24 เม.ย. 2566 09:33:36   เข้าชม   38

การรวบรวมการประมวลจริยธรรมของพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
21 เม.ย. 2566 10:18:12   เข้าชม   45

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 เม.ย. 2566 09:58:13   เข้าชม   56

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy
21 เม.ย. 2566 09:16:42   เข้าชม   79

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
20 เม.ย. 2566 15:25:26   เข้าชม   47

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
20 เม.ย. 2566 15:22:00   เข้าชม   45

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
20 เม.ย. 2566 15:17:25   เข้าชม   66

ประกาศ พนง.ครู ที่มีผลการปฏิราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1-2566
12 เม.ย. 2566 14:44:10   เข้าชม   38

ประกาศ พนง.ส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่ 1/2566
12 เม.ย. 2566 14:41:25   เข้าชม   49

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
10 เม.ย. 2566 09:43:30   เข้าชม   44

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
7 เม.ย. 2566 13:57:10   เข้าชม   40

สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖
5 เม.ย. 2566 11:19:51   เข้าชม   61

แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 มี.ค. 2566 09:47:24   เข้าชม   81

คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 มี.ค. 2566 09:15:49   เข้าชม   62

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
13 ก.พ. 2566 16:06:47   เข้าชม   78

แผนปฏิบัติการป้งกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
9 ก.พ. 2566 11:15:43   เข้าชม   72

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
1 มิ.ย. 2565 11:51:44   เข้าชม   153

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
19 พ.ค. 2565 11:34:39   เข้าชม   165

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6 เดือน
19 พ.ค. 2565 11:30:41   เข้าชม   166

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
19 พ.ค. 2565 11:27:21   เข้าชม   152

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
19 พ.ค. 2565 11:23:35   เข้าชม   164

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
19 พ.ค. 2565 10:51:05   เข้าชม   141

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
19 พ.ค. 2565 10:35:40   เข้าชม   113

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
19 พ.ค. 2565 10:09:04   เข้าชม   125

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
29 เม.ย. 2565 11:19:26   เข้าชม   161

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 เม.ย. 2565 10:26:54   เข้าชม   157

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
29 เม.ย. 2565 10:17:55   เข้าชม   130

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
28 เม.ย. 2565 13:51:48   เข้าชม   127

ประกาศฐานร้อยละคำนวณเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 ปี 2565
11 เม.ย. 2565 14:36:56   เข้าชม   107

ประกาศพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูดีเด่น ครั้งที่ 1 ปี 2565
12 เม.ย. 2565 14:28:55   เข้าชม   120

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
7 เม.ย. 2565 15:04:04   เข้าชม   124

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล 2563
7 เม.ย. 2565 14:11:43   เข้าชม   124

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 เม.ย. 2565 14:29:48   เข้าชม   140

รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
1 เม.ย. 2565 10:26:51   เข้าชม   137

ควบคุมภายในแบบ ปค.๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
1 เม.ย. 2565 10:24:19   เข้าชม   119

ควบคุมภายใน แบบ ปค ๔ พ.ศ.๒๕๖๔
1 เม.ย. 2565 10:22:26   เข้าชม   137

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
25 มี.ค. 2565 10:09:21   เข้าชม   138

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (โครงการตั้งต้น)
23 มี.ค. 2565 11:34:01   เข้าชม   115

การมีส่วนร่วของผู้บริหาร
23 มี.ค. 2565 10:31:42   เข้าชม   135

โครงสร้างส่วนราชการ
21 มี.ค. 2565 15:00:16   เข้าชม   112

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
10 มี.ค. 2565 10:40:02   เข้าชม   109

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
9 มี.ค. 2565 14:09:58   เข้าชม   123

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติฯสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
9 มี.ค. 2565 11:47:01   เข้าชม   118

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
9 มี.ค. 2565 10:52:23   เข้าชม   116