คณะผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)


นางอรุณ ทบบัณฑิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โทร 082-9933112

นางบุพผา เทียบฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โทร 094-9014703

นางสำลี นาชัยสินธ์ุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โทร 096-7421458

นางปราณี สุทธิศาสตร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โทร 064-1350406