กองช่าง


นายวิทยา นนทะคำจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
วิศวกรโยธา ปก.-ชก.

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง.-ชง

(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ ปง.-ชง.

นายวิวัฒน์ แทนสอ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โทร 064-0090949

นายภูชิต ปะวะโก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 0982235345

นางสาวนริศรา ขันภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ