กองช่าง


นายณัฐวุฒิ บุญมาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น โทร 081-7491240

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง.-ชง

นายวิวัฒน์ แทนสอ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โทร 064-0090949

นายภูชิต ปะวะโก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 0982235345

นางสาวนริศรา ขันภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ