การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ไปบ้านฝายป่าบัว(ตำบลหนองคูขาด)