หัวหน้าส่วนราชการ


นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
ปลัด อบต.หนองแดง ระดับกลาง โทร 062-6465995

นายวิทยา นนทะคำจันทร์
รองปลัด อบต.หนองแดง ระดับต้น โทร 082-6562553

พ.จ.อ.เมธี เหล่าศรี
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น โทร 090-9462669

นางเบญจพร คำสา
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น 0973303536

นายณัฐวุฒิ บุญมาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น โทร 081-7491240