หัวหน้าส่วนราชการ


นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
ปลัด อบต.หนองแดง ระดับกลาง โทร 062-6465995

นายวิทยา นนทะคำจันทร์
รองปลัด อบต.หนองแดง ระดับต้น โทร 082-6562553

นางสาวธิราพร คำกอง
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น โทร 0659932989

นางเบญจพร คำสา
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น 0973303536

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น