โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 
นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้มอบให้อาสาสมัครแต่ละหมู่บ้านดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าภายในตำบลหนองแดง ทั้ง 10 หมู่บ้าน