อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง