ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 
วันที่ 10 มกราคม 2565 นายจำเนียร ประทุมมาตร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้เรียกประชุมสภาฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.หนองแดง ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง