ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายจำเนียร ประทุมมาตร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในขั้นรับหลักการ ที่ประชุมมีมติรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566