โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2566 
วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดทำโครงการฝึกจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566