โครงการปลูกพืชอาหารสัตว(ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน) ประจำปีงบประมาณ 2566 
วันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดทำโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์(ภายใต้โครงการแก้ไขความยากจน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคาม