โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค.62 ณ จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม 
ดูงานที่โครงการฟาร์มต้วอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และทีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม