ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

ข้อ22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

pB0

ประกาศผู้ชนะราคา

ข้อ23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างต.ค.64

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพ.ย.64

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธ.ค.64

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างม.ค.65

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก.พ.65

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมี.ค.65

ข้อ24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี64

28 เม.ย. 2565 13:51:48  เข้าชม   126