คณะผู้บริหาร


นายประกฤษฏิ์ธร ไมตรีแพน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นายสมพงษ์ ขันภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นางอรุณ ทบบัณฑิต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นายเฮียง ภูมิลุน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง