คณะผู้บริหาร


นางอรุณ ทบบัณฑิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นางบุบผา เทียบฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นางสำลี นาชัยสินธ์ุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นางงปราณี สุทธิศาสตร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง