คณะผู้บริหาร


นายประกฤษฏิ์ธร ไมตรีแพน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นายสมพงษ์ ขันภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นายชิด จันทจร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

นายพิรุฬห์ พิมวรรณ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง