กองคลัง


นายวิทยา นนทะคำจันทร์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

นายเอกลักษณ์ โกฎิรักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวปิยะมนทิพย์ นาห่อม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต.สมเดช สมเสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสิริพร ทานะเวช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางปรียมาศ บุตริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางนิติภรณ์ หาญอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้