กองคลัง


บัณทิต คำยา
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

ว่าง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

ว่าที่ ร.ต.สมเดช สมเสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสิริพร ทานะเวช
เจ้าพนักงานการเงินฯ ปฏิบัติงาน

นางปรียมาศ บุตริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางนิติภรณ์ หาญอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้