สำนักปลัด


พ.จ.อ.เมธี เหล่าศรี
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายปัญญา ภูครองดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวปิยนุช บุญทะระ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภิญญู ศรีจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางลำใย พลยะเรศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)

นางมยุรี หลักจันทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์ฯวัดเก่าใหญ่)

(ว่าง)
ครู (ว่าง) (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)

นายสมคิด ไชยหาร
ครู (วัดใหม่ชัยมงคล)

นางบุญเลิศ ขันภักดี
ครู (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์)

จ่าเอกวีระพล เทียบโฮม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวเบญญาภา จิตติธีเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายมานะ แทนดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสุภา เทพคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางอรนุช แทนสอ
ผู้ดูแลเด็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง

นางสาวบังอร แทนสา
ผู้ดูแลเด็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง

นางเกษร นาชัยสินธุ์
ผู้ดูแลเด็กวัดเก่าใหญ่

นางอารีย์ กรังสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็กวัดใหม่ชัยมงคล

นางคำมุน เจริญสว่่าง
ผู้ดูแลเด็กวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์

นายบรรชา สีแพน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

นายสุริยา ทดคุย
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวโยษิตา นามวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสนอง รัตนศรี
ภารโรง

นายเกษม บุดดาโสม
ยาม

นางสุภาวดี ทดคุย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอภิญญา จรทะผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ