สำนักปลัด


นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ระดับกลาง

นายวิทยา นนทะคำจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น

นายชรินทร์ อาระหัง
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ต้น)

นายปัญญา ภูครองดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าเอกวีระพล เทียบโฮม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวเบญญาภา จิตติธีเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายบรรชา สีแพน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

นายสุริยา ทดคุย
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวโยษิตา นามวงษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสนอง รัตนศรี
ภารโรง

นายเกษม บุดดาโสม
ยาม